CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
"กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด"
image
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
image
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
image
ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ
image
จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด
image
ปฏิบัติร่วมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 99 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 207,537 คน)