CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ระบบงาน

รายงานงบการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
16042 28/02/2562 รายงานงบการเงินรวมของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8
94062 28/02/2561 รายงานงบการเงินรวมของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 8
66748 15/02/2560 รายงานงบการเงินรวมของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8
66747 05/02/2559 รายงานงบการเงินรวมของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2
57859 05/02/2558 รายงานงบการเงินรวมของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 0
57857 05/02/2557 รายงานงบการเงินรวมของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.625 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 39 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 164,011 คน)