CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๙ โดยหลวงบริรักษ์หิรัญ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงคลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นคลังจังหวัด โดยขุนประกาศ ธนพัฒน์ เป็นคลังมณฑล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๙ ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นคลังจังหวัด โดยมีขุนวิภาค โภคารัคย์ เป็นคลังจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๙ จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงคลัง ๓ คน ดำรงตำแหน่งคลังมณฑล ๔ คน ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัด ๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน
            เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ เกิดปัญหาความไม่สงบทางการเมือง (สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีไฟไหม้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓) สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี จึงย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารสำนักงานคลังเขต ๔ ชั้น ๒ ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันมีนางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดอุดรธานี และประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะย้ายที่ทำการไปอยู่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ก่อสร้างใหม่)
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 90 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 239,325 คน)