CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
10499 04/01/2562 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาคม วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ชั้น 5) 58
09480 17/12/2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 13
02370 31/08/2561 ขอเชิญประชุมชี้เเจงเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมเอกสารประกอบบรรยาย 122
00100 03/08/2561 โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ชั้น 5) พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 95
92320 04/04/2561 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online เชื่อมโยงระบบ GFMIS Web Online วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ชั้น 5) 45
89398 22/02/2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 46
83809 14/12/2560 เอกสารประกอบโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ชั้น 5) 127
83235 07/12/2560 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 56
76976 11/09/2560 เอกสารประกอบการบรรยาย “การบริการจัดการสิทธิ GFMIS Token Key ผ่าน Web Online” และ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 74
76492 05/09/2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 75
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 21 รายการ
processing time 1.075 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 94 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 141,838 คน)