CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
58664 15/09/2563 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 36
53383 01/09/2563 งบทดลองสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 12
50028 28/08/2563 สรุปประเด็น คําถาม-คําตอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2563 190
49973 28/08/2563 สรุปคำถาม-คำตอบกฏหมายระเบียบการเงินการคลังสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 65
59282 27/08/2563 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2563 14
- 27/08/2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 158 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559) 8
- 26/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว135 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 21
58928 24/08/2563 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น. จึงขอเชิญชวน ส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ติดตามรับชม ผ่าน facebook Live 10
58482 18/08/2563 สรุปผลสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 12
57235 03/08/2563 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ ว 188 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563) 9
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 300 รายการ
processing time 1.328 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 143 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 198,644 คน)