CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง 
 
          1. ประชุมชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ  รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทาง วิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
          2. จัดทำแผนงานการเป็นที่ปรึกษาใน เรื่องกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง การบัญชีการตรวจสอบภายในและการพัสดุแก่ หน่วยงาน ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามและประเมินผลการเป็นที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรด้านการเงินการคลังการบัญชีการตรวจ สอบภายในและการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ใน เขตความรับผิดชอบ
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
          5. บริหารติดตาม และประเมินผลงบประมาณ ระดับจังหวัด
          6. ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
          7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแล การจัดสรรรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          8. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนด สำนักงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ
          9. วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงินและบัญชี
          10. จัดทำแผนงานโครงการ และรายงานทาง วิชาการ ของสำนักงานคลังจังหวัด
          11. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย         
          13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 35 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 203,893 คน)