CGD Internet
Display Mode C C C
Division of Economics
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
             1. วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจ
             2. บริหารติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
             3. จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด( GPP )
             4. รวบรวม จัดทำ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน การเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณ การ พัสดุ และเศรษฐกิจจังหวัด
 

Today Viewer 21 view
( 174,864 view)