CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๓
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO)
 
             1. วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจ
             2. บริหารติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
             3. จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด( GPP )
             4. รวบรวม จัดทำ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน การเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณ การ พัสดุ และเศรษฐกิจจังหวัด
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 66 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 201,701 คน)