CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฎิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยื่นทางการคลัง
image
บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
image
สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
image
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
image
เป็นศูนย์ข้อมมูลสารสนเทศทางการคลัง
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 55 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 206,923 คน)