CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
           1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานพัสดุ และงานธุรการทั่วไป
           2. จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
           3. บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการทางการเงินการ คลัง
           4. ให้บริการรับจ่ายและบริหารเงินคงคลัง
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 67 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 201,702 คน)