CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เดิมจัดตั้งเป็นมณฑล ผู้บริหารดำรงตำแหน่งคลังมณฑล ๒ ท่าน ท่านแรก คือ พระยามงคลรัตนราชมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๕ ท่านที่ ๒ คือ พระยาเจริญสมบัติ พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๖๙ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรมมนูญ ได้มีพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ใหม่ สำหรับหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนั้นมีพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลังเปลี่ยนชื่อเป็นกรมบัญชีกลาง แบ่งส่วนราชการเป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งเป็นคลังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด คือ การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ การให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎระเบียบต่อส่วนราชการ การเป็นผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด เพื่อรักษา ฝาก และชำระเงิน แก่ธนาคารพาณิชย์ และทำหน้าที่แทนกรมธนารักษ์ในการรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ต่อมามีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐที่เรียกว่า ระบบ GFMIS มาใช้ควบคุมบัญชีและระบบงบประมาณ แทนที่ระบบเดิมการจดบนสมุด นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้าที่ตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกแทนที่ด้วยบทบาทการเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO) ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ทำให้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดเกิดความหลากหลายมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 76 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 177,928 คน)