CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑
บทบาทภารกิจสำนักคลังจังหวัดอุบลราชธานี
 
กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี
 
            1. ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบ การเงินการคลังและพัสดุ
            2. จัดทำแผนงานที่ปรึกษาในเรื่องบัญชี ตรวจสอบ ภายใน กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
            3. ติดตามประเมินผลการเป็นที่ปรึกษาเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินการ
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 31 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 174,874 คน)