CGD Internet
Display Mode C C C
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี
No. Date News Title View Read
76972 06/09/2017 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานพิธีและมอบรางวัลแก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5
46296 09/09/2016 รายงานผลการดำเนินแผนงาน โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม 2559 24
46293 09/09/2016 รายงานผลการดำเนินแผนงาน โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกรกฏาคม 2559 2
46297 05/09/2016 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดแถลงข่าว "เศรษฐกิจอุบลราชธานี ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0" วันที่ 3 กันยายน 2559 ณ ลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 6
43864 09/08/2016 การประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 15
41560 27/07/2016 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนมิถุนายน 2559 8
36485 15/06/2016 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี”โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมธนาคาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 9
36374 14/06/2016 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เดือนพฤษภาคม 2559 4
35508 01/06/2016 รายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 5
35512 10/05/2016 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายสุทธิชัย สังขมณี) เดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 2
Record Display 1 to 10 from 15 Records
processing time 1.226 s
Today Viewer 12 view
( 174,855 view)