CGD Internet
Display Mode C C C
Training News
No. Date News Title View Read
29984 28/08/2019 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในรูป e-book 7
22665 29/05/2019 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้าง" 40
21992 22/05/2019 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48
21950 22/05/2019 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 184
10016 18/12/2018 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 144
06190 22/10/2018 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค 42
06189 22/10/2018 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 22
02440 31/08/2018 สรุปสาระสำคัญของหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 0
90810 15/03/2018 การเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18
89989 28/02/2018 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2
Record Display 1 to 10 from 29 Records
processing time 1.249 s
Today Viewer 15 view
( 174,858 view)