CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดตราด
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
 
         มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการ ตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
  • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัดและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
  • ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
  • ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  • ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ ล้างยอดลูกหนี้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 8 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 113,722 คน)