CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดตราด
"เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด"
image
ประเด็นคนโดยการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ
image
ประเด็นงานโดยการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
image
ประเด็นงบประมาณโดยการบริหารงบประมาณของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบเงื่อนไขของตัวชี้วัดในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย
image
ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติ โดยให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไป
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 14 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 113,728 คน)