CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดตราด
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
        มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการ ตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณงานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป
  • ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงิน ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
  • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต
  • บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
  • จัดทำ และบริหาร แผนงาน โครงการ งบประมาณ รวมถึงติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
  • จัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
  • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
  • ประสานงาน และให้บริการเตรียมการประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 50 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,659 คน)