CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดตราด (The Trat Provincial Office of Comptroller General) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2450 ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เบอร์โทรศัพท์  039-512429 เบอร์แฟกซ์ 039-511007 อัตรากำลังข้าราชการ 14 อัตรา ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ลูกจ้างจ้างเหมา 2 อัตรา
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 9 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 113,635 คน)