CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
50258 25/10/2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดตราด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคามทำเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 216
43272 10/08/2559 โครงการสัมมนาทางวิชาการเศรษฐกิจจังหวัดตราด ปี 2559 และแนวโน้ม ปี 2560 เรื่อง "ผลกระทบของเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด เพื่อประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดตราด 8
46403 28/03/2559 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุของส่วนราชการในจังหวัดตราด 44
24570 02/03/2559 สำนักงานคลังจังหวัดตราด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี e-market และ e-bidding" วันที่ 30 มีนาคม 2559 12
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 1.099 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 57 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 95,851 คน)