CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดตราด
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
 
       มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการ ตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
  • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  • ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CosT) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ดำเนินการตามนโยบาลรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 113,725 คน)