CGD Internet
Display Mode C C C
Vision
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดตาก
"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการเป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และในด้านบริหารการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ"
image
บริการรับ-จ่ายเงินกับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอื่นทีสังกัดส่วนกลาง
image
บริหารเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายเงินภายในเขตท้องที่จังหวัดและธนาคารพาณิชย์
image
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับทางการคลัง รวมทั้งกำกับดูแลให้การใช้จ่ายเงินในระดับจังหวัด เป็นไปตามกติกาและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
image
ให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
image
ให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมเกี่ยวกับพัสดุ รวมทั้งกำกับดูแลให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป ตามกติกา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
image
การกำหนดและดูแลเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
image
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
Today Viewer 28 view
( 137,908 view)