CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานระบบการคลัง
กลุ่มงานระบบการคลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
2.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
3.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
4.  ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
5.  ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
6.  ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
7.  ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
8.  ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 58 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,214 คน)