CGD Internet
Display Mode C C C
Division of Technical Services
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
 
          1. ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
          2. วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          4. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินให้แก่
              หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          5. บริหาร ติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด
          6. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัดและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
          7. ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
          8. ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทาง
              วิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี
              การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
          9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรร
              รหัสผ่าน
          10. จัดทำแผนงาน โครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด
          11. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงิน
                 ของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          12. พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของส่วน
                 ราชการในจังหวัดและยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS
          13. ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูแล
                 ควบคุมงานตรวจสอบ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
          14. ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุมดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของ
                 ส่วนราชการ
          15. วิเคราะห์ เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการ
                 พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
          16. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และ
                 การพัสดุแก่หน่วยงาน ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
                 ผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS
 

Today Viewer 5 view
( 127,710 view)