CGD Internet
Display Mode C C C
Division of General Administration
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
          1. ปฏิบัติงานงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล และงานหนังสือราชการ
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
          3. รวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
          5. ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการ เตรียมการประชุมและปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมดำเนินงาน
          7. ดูแลการจัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
          8. ดูแลเรื่องจัดทำ ฌกบ.
          9. เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะ
              อนุกรรมการคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

Today Viewer 17 view
( 142,960 view)