CGD Internet
Display Mode C C C
Document Circular
No. Date News Title View Read
50777 25/05/2020 ที่ กค 0411.4/ว 166 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 2
50773 25/05/2020 ที่ กค 0410.3/ว 163 ลว. 20 เม.ย.63 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1
50769 25/05/2020 ที่ กค 0411.4/ว 152 ลว. 16 เม.ย.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) 4
50764 25/05/2020 ที่ กค 0433.4/ว 151 ลว.15 เม.ย.63 เรื่อง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 1
48567 29/04/2020 สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณด้านการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59
48331 28/04/2020 ที่ กค 0405.7/ว 46 ลว.19 มี.ค. 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4
48284 27/04/2020 ที่ กค 0405.7/ว 45 ลว.16 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1
48282 27/04/2020 ที่ กค 0405.7/ว 43 ลว.13 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2
48280 27/04/2020 ที่ กค 0405.7/ว 40 ลว.6 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1
48277 27/04/2020 ที่ กค 0405.7/ว 39 ลว.6 มี.ค. 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1
Record Display 1 to 10 from 491 Records
processing time 1.282 s
Today Viewer 48 view
( 120,867 view)