CGD Internet
Display Mode C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
No. Date News Title View Read
16280 20/03/2019 (อำเภอเมืองตาก)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2561 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 7
13949 22/02/2019 (อำเภอแม่สอด)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2561 และแนวโน้มปี พ.ศ.2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 3
13948 22/02/2019 (อำเภอแม่ระมาด)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2561 และแนวโน้มปี พ.ศ.2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 0
13943 22/02/2019 (อำเภออุ้มผาง)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2561 และแนวโน้มปี พ.ศ.2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 1
12454 30/01/2019 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 69
11172 15/01/2019 แบบขอยกเลิกเอกสารในระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดตาก 54
10024 25/12/2018 เอกสารประกอบการบรรยาย กรณีเบิกเกินส่งคืนในระบบ KTB corporate Online 34
10007 25/12/2018 เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 36
91611 26/03/2018 เอกสารประกอบโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online การรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินด้วย QR Code ให้กับส่วนราชการในจังหวัดตาก 96
88396 08/02/2018 โครงการ "หมอคลังอุ่นใจ" 21
Record Display 1 to 10 from 25 Records
processing time 1.165 s
Today Viewer 57 view
( 120,876 view)