CGD Internet
Display Mode C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
No. Date News Title View Read
71376 08/02/2021 แบบฟอร์มการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9
16280 20/03/2019 (อำเภอเมืองตาก)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2561 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 8
13949 22/02/2019 (อำเภอแม่สอด)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2561 และแนวโน้มปี พ.ศ.2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 3
13948 22/02/2019 (อำเภอแม่ระมาด)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2561 และแนวโน้มปี พ.ศ.2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 1
13943 22/02/2019 (อำเภออุ้มผาง)สรุปผลการจัดประชุมเผยแพร่สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2561 และแนวโน้มปี พ.ศ.2562 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงาน 1
12454 30/01/2019 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 108
11172 15/01/2019 แบบขอยกเลิกเอกสารในระบบ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดตาก 59
10024 25/12/2018 เอกสารประกอบการบรรยาย กรณีเบิกเกินส่งคืนในระบบ KTB corporate Online 38
10007 25/12/2018 เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37
91611 26/03/2018 เอกสารประกอบโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online การรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับชำระเงินด้วย QR Code ให้กับส่วนราชการในจังหวัดตาก 100
Record Display 1 to 10 from 26 Records
processing time 1.261 s
Today Viewer 42 view
( 135,556 view)