CGD Internet
การแสดงผล C C C
คู่มือการปฎิบัติงาน GFMIS
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
56956 15/08/2566 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมส่วนขยาย GFMIS USB Token Signing 1
42016 27/03/2566 คู่มือการใช้งาน ระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย Web Vendors 0
42033 26/01/2566 คู่มือแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืนและการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 3
41982 23/01/2566 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
42005 02/05/2565 คู่มือระบบเบิกจ่าย(AP) 0
41997 02/05/2565 คู่มือระบบงบประมาณ FM 1
41990 02/05/2565 คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง PO 3
41985 02/05/2565 คู่มือระบบรับนำส่ง RP 1
42007 05/01/2565 คู่มือติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานระบบ New GFMIS 1
83924 04/12/2560 คู่มือการบันทึกสินทรัพย์ถาวร 38
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 26 รายการ
processing time 1.911 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 22 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 254,505 คน)