CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
13797 20/02/2562 ว1618 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่4/2562 2
13460 14/02/2562 567 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์ปกครองท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี 2
13459 14/02/2562 0062 สำเนาหนังสือ 5 เรื่อง 6
13458 14/02/2562 0061 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10
13249 11/02/2562 ว 0055 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 8
13031 07/02/2562 ว0047 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชี 10
12301 29/01/2562 ว 28 ขอทราบข้อมูลความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 11
12300 29/01/2562 567 คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์ปกครองท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี 5
11375 16/01/2562 ว 0533 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562 57
11309 15/01/2562 0027 การรับรองรายงานการประชุมคณธกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Management Chat ครั้งที่ 1/2562 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 220 รายการ
processing time 0.67 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 27 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 104,230 คน)