CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
"เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการบริหารการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส่ บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง"
image
พัฒนาคุณภาพด้านการเงินการคลัง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
image
ผู้แทนกรมบัญชีกลางในการดำเนินภารกิจหลัก (Core businees)
image
เสริมสร้างพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารและปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 206 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 98,892 คน)