CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
1 ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล และงานหนังสือราชการ
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3 รวบรวมและจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานบริหารทั่วไป
5 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมการดำเนินงาน
6 ดูแลการจัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
7 ตรวจสอบ และจัดทำบัญชีเอกสารรายงานการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ ทั้งวิเคราะห์งบการเงินของสำนักงานคลังจังหวัด และปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายของสำนักงานคลังในระบบ GFMIS
8 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด
9 เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
10 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 4 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 160,892 คน)