CGD Internet
Display Mode C C C
Vision
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินในจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
image
จัดทำรายการภาวะเศรษฐกิจ การคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด
image
ให้คำปรึกษาด้านการบัญชีการตรวจสอบภายในกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังและการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ
image
เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
image
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายประเด็นยุทธศาสตร์
Today Viewer 54 view
( 120,433 view)