CGD Internet
Display Mode C C C
Division of Economics
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
 
หน้าที่ความผิดชอบ
1.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
2.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกำรวิเคราะห์ข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
3.วิเคราะห์ เสนอแนะ และสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
4.ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5.ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลำกรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
6.ให้การสนับสนุนการดำเนินงำนของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
7.ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

Today Viewer 43 view
( 120,422 view)