โครงสร้างองค์กร
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 3