CGD Internet
Display Mode C C C
เร่งรัดการเบิกจ่าย
No. Date News Title View Read
82500 14/06/2021 รายงานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่2/2564 0
74742 15/03/2021 รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ฯ ครั้งที่ 1/2564 8
68927 08/01/2021 รายงานการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายฯปี 2564 ครั้งที่ 2/2563 8
67221 01/12/2020 รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 8
56357 21/07/2020 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และงินกันฯ /ว 2474 9
- 14/05/2020 การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน 3
40451 11/02/2020 รายงานการประชุมเร่งรัดฯ 2563 ครั้งที่ 1/2563 13
40079 03/02/2020 ผลการเบิกจ่ายเงินฯ ปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563 5
39590 22/01/2020 การประชุมเร่งรัด ครั้งที่ 1/2563 4
38987 16/01/2020 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/2563) 5
Record Display 1 to 10 from 32 Records
processing time 1.329 s
Today Viewer 28 view
( 120,407 view)