CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หน้าที่ความผิดชอบ
      1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป

       2.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหำ เบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงิน ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

       3.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต

       4.บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

       5.จัดทำ และบริหาร แผนงาน โครงการ งบประมาณ รวมถึงติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

        6.จัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน

        7.ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง

        8.ประสานงาน และให้บริการเตรียมการประชุม และปฏิบัติงำนบริหารทั่วไป

        9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงำนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 12 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,391 คน)