CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หน้าที่ความผิดชอบ
          1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล และงานหนังสือราชการ
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
          3. รวบรวม และจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณ รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
          5. ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการเตรียมการ ประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมดำเนินงาน
          7. ดูแลการจัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานคลัง
          8. ตรวจสอบ และจัดทำบัญชีเอกสารรายงานการเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะ              ทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ รวมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน            ของสำนักงานคลัง และปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMIS 
           9.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลัง
         10.ดูแลการจัดทำเรื่อง ฌาปนกิจกรมบัญชีกลาง (ฌกบ)
         11.เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/
              คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 89,944 คน)