CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
 
หน้าที่ความผิดชอบ
1.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
4.ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
6.ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
7.จัดทำแผนพัฒนาบุคลำกรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
8.ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
9.ดำเนินการตำมนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงำนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 52 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,431 คน)