CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
59122 24/08/2563 เอกสารดาวน์โหลด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดคุณลักษณะฯ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง" สำหนับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2563 23
40065 04/02/2563 ขอเชิญชวนผู้ค้าภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร "การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog : e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค (เข้าร่วมฟรื 50 ท่านเท่านั้น) 8
40016 31/01/2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. -16.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16
00839 08/08/2561 เอกสารอบรม โครงการติดตามโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 112
90687 14/03/2561 เอกสารประกอบการอบรมโครงการ "การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์" 993
84593 21/12/2560 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online 96
77944 21/09/2560 เอกสารประกอบการอบรม GFMIS สำหรับหน่วยงาน อปท. 19/09/2560 53
75447 23/08/2560 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร e-market และ e-bidding วันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 83
69622 15/06/2560 เอกสารประกอบการอบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 106
69445 05/06/2560 เอกสารอบรม ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 29 พ.ค. 60 - 1 มิ.ย.60 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 15 รายการ
processing time 1.314 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 36 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 120,415 คน)