CGD Internet
Display Mode C C C
News Information
No. Date News Title View Read
83155 18/06/2021 เชิญรับฟังบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจกฏกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ในพฤหัสบดีที่ 24 มิิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. 1
82644 15/06/2021 กรมบัญชีกลางอนุมัติผ่อนผัน กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 3
83054 14/06/2021 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 4
81687 01/06/2021 มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศราฐกิจ จากผลกระทบของ COVID-19 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 มิถุนายน 2564) 2
82810 28/05/2021 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 0
81070 27/05/2021 ระบบการใช้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบ e-GP แบบออนไลน์ 1
81080 13/05/2021 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อดำเนินกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 1
80105 12/05/2021 เพิ่มวงเงินโครงการ "เราชนะ" และโครงการ "ม33เรารักกัน" 7
79242 05/05/2021 มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 6
78926 05/05/2021 รายงานเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 4
Record Display 1 to 10 from 102 Records
processing time 1.335 s
Today Viewer 41 view
( 120,420 view)