CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
 
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
 
 • ประชุมชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
 • วิเคราะห์ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหาร ติดตามและประเมินผลงบประมาณระดับจังหวัด (2)
 • ดำเนินการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) (1)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรรรหัสผ่าน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (1)
 • จัดทำแผนงานโครงการ และรายงานทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับ ระเบียบการจ่ายเงิน การรับและนำส่งเงินของส่วนราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
 • พิจารณา ตรวจสอบและอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดและยกเลิกรายการเอกสารในระบบ GFMIS
 • ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัดและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS (2)
 • ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และควบคุมดูแลการกระทบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
 • ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1)
 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดและฐานข้อมูลในระบบ POC วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาวะการคลัง ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด จัดทำ GPP (3)
 • วิเคราะห์เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ ผวจ.เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด (3)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน(3)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน GFMIS และ ด้าน GPP
 • งานนโนบายจากรัฐบาล/กระทรวง/กรม         
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 5 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 113,262 คน)