CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
32774 30/09/2562 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
29488 06/08/2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อการดำเนินการสนับสนุนภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 1
29487 01/07/2562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 0
27883 19/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 0
22310 14/05/2562 ซื้อถังเก็บน้ำ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 3
22318 22/04/2562 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 2
22309 04/04/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 5
29485 28/03/2562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2562 1
14043 21/02/2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 4
14042 18/02/2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 9
14040 05/02/2562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนวัสดุให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามในแต่ละภาคการผลิตที่สำคัญ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 1
12289 24/01/2562 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สำหรับการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 4
11378 16/01/2562 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเดือนพฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 2562) 7
11380 15/01/2562 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกบ้านพักของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 5
11382 02/01/2562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 3
11381 02/01/2562 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2562 7
11377 27/12/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด 5
10139 24/12/2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 7
10137 20/12/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สำหรับการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 3
10136 17/12/2561 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อใช้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยบูรณาการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับระบบติดตามประเมินผลแผนงาน (PADME) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1
10134 17/12/2561 จัดทำเอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแบบภาพสี 1
10133 17/12/2561 จัดซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยบูรณาการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับระบบติดตามประเมินผลแผนงาน (PADME) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 3
10132 17/12/2561 จ้างเหมาบริการจัดป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยบูรณาการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับระบบติดตามประเมินผลแผนงาน (PADME) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4
09225 11/12/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง และซ่อมแซมเครื่องปรับกระแสไฟ 33
08999 04/12/2561 ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2561 3
09000 03/12/2561 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 4
08514 23/11/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สำหรับการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 1
08515 14/11/2561 ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2561 3
08510 05/11/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในส่วนภูมิภาค 2
08518 31/10/2561 ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2561 2
08507 05/10/2561 ซื้อน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2561 4
04333 27/09/2561 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 1
04399 27/09/2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 3
02644 31/08/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสงคราม 0
01726 17/08/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล 10
01796 17/08/2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 5
01808 15/08/2561 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงด้านหน้า 24
01324 14/08/2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน 0
01315 14/08/2561 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1
01317 10/08/2561 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพัดลม และเปลี่ยนไฟท้ายรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขทะเบียน นข 513 สมุทรสงคราม 3
01316 10/08/2561 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ 1
00884 31/07/2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5
00885 26/07/2561 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 2 หลักสูตร 0
00273 25/07/2561 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3
00274 02/07/2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 4
98046 29/06/2561 ซื้อน้ำดื่ม กรกฎาคม 2561 2
98053 15/06/2561 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ซื้อวัสดุสำนักงาน 10
96552 05/06/2561 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7
96565 30/05/2561 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 6
95896 22/05/2561 จ้างเหมาบริการ (เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 10
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 50 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 116 รายการ
processing time 1.209 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 30 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 81,778 คน)