CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
85878 23/07/2564 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดระยอง และสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 244
85442 16/07/2564 ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การแจ้งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของการขึ้นบัญชีสำรอง เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดระยองและสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 429
84110 30/06/2564 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายฯ ของจังหวัดระยองและสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 309
57463 04/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดระยองและสำนักงานคลังจังหวัดระยอง จำนวน 100 คน 277
56088 16/07/2563 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่วยฯ ของจังหวัดระยองและสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 44
43466 12/03/2563 กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 54
42573 05/03/2563 COVID-19 กับการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ/การจัดฝึกอบรมฯ 21
42572 02/03/2563 คำแนะนำในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10
42571 24/02/2563 ขอเชิญติดตาม Facebook Live เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMIS ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ที่ Page กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department 9
EIT62 29/05/2562 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการจากสำนักงานคลังจังหวัดระยอง +++ สามารถตอบแบบประเมินได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 +++ 65
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 32 รายการ
processing time 1.467 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 68 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 181,742 คน)