CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
57463 04/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดระยองและสำนักงานคลังจังหวัดระยอง จำนวน 100 คน 120
56088 16/07/2563 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่วยฯ ของจังหวัดระยองและสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 32
43466 12/03/2563 กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 52
42573 05/03/2563 COVID-19 กับการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ/การจัดฝึกอบรมฯ 19
42572 02/03/2563 คำแนะนำในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10
42571 24/02/2563 ขอเชิญติดตาม Facebook Live เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMIS ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. ที่ Page กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department 9
EIT62 29/05/2562 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการจากสำนักงานคลังจังหวัดระยอง +++ สามารถตอบแบบประเมินได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 +++ 64
- 21/12/2561 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว567 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 6,918
98549 10/07/2561 เรื่องการแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดระยอง 344
91234 20/03/2561 ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2561 77
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 1.24 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 104 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 163,883 คน)