CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

กฎหมาย ระเบียบ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
63281 18/06/2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 55
63287 02/03/2549 สาระสำคัญและขอบข่ายการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 38
63285 02/03/2549 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 30
63284 02/09/2540 OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540 20
63283 02/09/2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 23
63282 14/11/2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 22
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.709 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 69 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 181,743 คน)