อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
อ่านทั้งหมด