CGD Internet
การแสดงผล C C C
อปท.
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
apt_6307 08/10/2563 การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20
apt_6306 19/02/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 29
apt_6305 28/01/2563 รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33
apt_6304 21/01/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 1
apt_6303 21/01/2563 แนวทางการควบคุมภายในด้านการเงิน 5
apt_6302 17/10/2562 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48
apt_6301 17/10/2562 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 148
apt_6204 08/01/2562 ด่วน ที่ รบ 0003/ ว 0024 ลว 8 มกราคม 2562 ขให้จัดทำและส่งรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 222
apt_6203 03/10/2561 แบบฟอร์มรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 460
apt_6202 03/10/2561 ที่ รบ 0003/ ว 1011 ลว 2 ตุลาคม 2561 การจัดส่งข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 189
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.232 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,222 คน)