CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
 บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
 กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2
 
          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
          2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
          3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
          4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
          5. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
          6. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินทอดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
          7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
          8. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
          9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
          
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 8 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 157,892 คน)