CGD Internet
การแสดงผล C C C
เร่งรัดการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
เร่งรัด_6303 09/09/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหน่วยงานที่มีงบลงทุน ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 24
เร่งรัด_6302 07/08/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหน่วยงานที่มีงบลงทุน ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 38
เร่งรัด_6301 14/07/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหน่วยงานที่มีงบลงทุน ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 8
rang_6301 20/05/2563 รบ 0003/ว 184 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและหน่วยงานที่มีงบลงทุน 26
rang_6202 20/03/2562 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 91
rang_6201 20/02/2562 ระเบียบวาระการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 67
rang_6117 18/09/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 /2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 32
rang_6116 28/08/2561 ระเบียบวาระการประชุม เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 25
rang_6115 01/08/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 45
rang_6114 19/06/2561 รายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 31พฤษภาคม 2561 28
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 24 รายการ
processing time 1.353 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,221 คน)