CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
vean_62022 23/07/2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา เรื่อง "ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ" 67
vean_62021 25/06/2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 102
vean_62020 14/06/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 20
vean_62019 21/05/2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด 20
vean_62018 13/05/2562 ด่วนที่สุด ที่ รบ 0003/ว 435 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (ส่วนภูมิภาค) 85
vean_62017 19/04/2562 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 92
vean_62016 19/04/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 86
vean_62015 05/04/2562 ที่ รบ 0003/ว 339 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือกระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดทราบ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน...(อ่านต่อ) 64
vean_62014 04/04/2562 ที่ รบ 0003 / 336 ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือเวียนกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ที่ กค 0402.5/ว 24 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราช…( 71
vean_62014 01/04/2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 43
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 138 รายการ
processing time 1.058 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 90 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 115,081 คน)