CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
vean_63024 14/10/2563 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2563 56
vean_63023 08/10/2563 การจัดส่งข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26
vean_63022 21/09/2563 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) 48
vean_63021 03/08/2563 การกำหนดบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 58
vean_63020 20/07/2563 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 98
vean_63019 30/06/2563 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 216
vean_63018 13/05/2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 68
vean_63017 23/04/2563 ที่ รบ 0003/ว 161 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 55 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 88
vean_63016 13/03/2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions ' Electronic Filing) 66
vean_63015 29/01/2563 ที่ รบ 0003/ว 35 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0403.2 /ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) 57
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 167 รายการ
processing time 1.457 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 20 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 158,231 คน)