CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฎิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการเงินนอกงบประมาณลูกจ้างและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
image
บริการเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
image
สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
image
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
image
เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 15 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 157,899 คน)