CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบงาน

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
m97_023 26/08/2559 มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3
m97_022 25/03/2559  มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย (27/10/2558) 1
m97_021 25/03/2559  มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 (25/10/2558) 0
m97_020 25/03/2559  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 22 เมษายน 2558 1
m97_019 25/03/2559  มติ ครม. เรื่องแต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ลว. 2 ธันวาคม 2547 3
m97_018 24/03/2559  มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557 0
m97_017 22/03/2559  มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557 0
m97_016 21/03/2559  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 6
m97_015 20/03/2559  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบ มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 0
m97_014 14/03/2559  มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2 0
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 23 รายการ
processing time 0.741 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 5 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 166,140 คน)